ÖİK ve Çalışma Grubu Listeleri

On Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları Listesi

1- Büyüme Dinamikleri
2- Tüketim-Tasarruf Eğilimleri
3- Enflasyonla Mücadele
4- Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi
5- Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği
6- Kamuda Kurumsal Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
7- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
8- Adalet Hizmetlerinde Etkinlik
9- Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik
10- Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim
11- Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı
12- İmalat Sanayii Politikaları
13- Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm
14- Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği
15- Madencilik Politikaları
16- İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
17- Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi
18- Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi
19- Ulaştırma
20- Turizm
21- Yatırım Politikaları ve Öncelikleri
22- İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
23- Fikri Haklar
24- Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi
25- Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar
26- Sosyal Yardım Sisteminde Etkinlik
27- Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması
28- Kültür ve Sanat
29- Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik
30- Çocuk ve Gençlik
31- Kadının Kalkınmadaki Rolü
32- Yaşlanma
33- Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
34- İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı
35- Dış Göç Politikaları
36- Konut Politikaları
37- Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları
38- Su Yönetimi
39- Yerel Yönetimler ve Hizmet Kalitesi
40- Kamu-Özel İşbirliği Uygulamalarında Etkin Yönetim
41- Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri
42- Kentsel Yaşam Kalitesi
43- Kırsal Kalkınma

On Birinci Kalkınma Planı Çalışma Grupları Listesi